Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

16.09.2012 21:33

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) od 1.1.2012 i na stavební a montážní práce je pravděpodobně největší daňovou komplikací počátku roku 2012. V tomto textu najdete nejzákladnější informace k tomuto problému, ke kterému je možno si objednat podrobný komentář v pdf podobě za 220 Kč + DPH.

Do textu zatím nebyla zapracována informace Generálního finančního ředitelství z 31.8.2012, jejíž komentář naleznete  zde.

Pro pohodlnější čtení, stažení či tisk v pdf podobě klikněte sem.

Pro tisk či stažení  je zapotřebí se přihlásit (log in) do prostředí issuu.com, nemáte-li vlastní přihlašovací údaje, zadejte do pole „Email or Profile name“ údaj „testbehounek“ a do pole „Password“ údaj „test“

 

 

Právní úprava

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven od 1.4.2011 v § 92a a již od 1.4.2011 se vztahuje na plnění uvedená v § 92b (dodání zlata), § 92c (dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 jako např. sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, odpad a šrot ze železa nebo oceli, měděný odpad a šrot atd), § 92d (obchodování s emisními povolenkami). K 1.1.2012 nabylo účinnosti ustanovení § 92e a režim přenesení daňové povinnosti se tak rozšířil na stavební a montážní práce.

 

§ 92a

Režim přenesení daňové povinnosti

1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

5) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

6) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

 

§ 92e

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

 

 

 

Vymezení stavebních a montážních prací se odvolává na klasifikaci produkce CZ-CPA, která je včetně vysvětlivek dostupná zde.

 

Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti umožňuje (ovšem nenařizuje) čl. 199 směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, jejíž konsolidovaná znění jsou dostupná ve všech jazycích EU (tedy i v češtině – výběr jazyka vpravo nahoře) zde.

 

Výklady daňové správy

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací od 1.1.2012 komentovala daňová správa v informaci ze dne 9.11.2011, která je dostupná zde.

 

Odpověď k dotazu týkajícímu se režimu přenesení daňové povinnosti je zveřejněna zde.

 

Informace daňové správy k režimu přenesení daňové povinnosti jsou soustředěny zde, především se jedná o „Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví“, tuto tabulku v excelu se 70 příklady MF zveřejnilo 7.2.2012 a na počátku dubna ji doplnilo o další dvě tabulky - tabulka II obsahuje 183 případů, u kterých se režim přenesení daňov povinnosti použije a tabulka III obsauje 121 příkladů, u kterých se nepoužije. Podle tiskové zprávy GFŘ z 9.11.2011 lze případné dotazy k této problematice zaslat na e-mailovou adresu RC-stavebnictvi@ds.mfcr.cz, která bude veřejnosti dostupná do 30. dubna 2012.

 

Při vymezení pojmu stavební a montážní práce lze podpůrně vycházet z výkladu MF k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008 a dotazů k této problematice (dostupno zde).

 

Dne 22.2.2012 byl tématu přenesení daňové povinnosti věnován příspěvek Koordinačního výboru mezi zástupci daňové správy a zástupci Komory daňových poradců č. 359/22.02.12. Zápis z projednání uvedeného příspěvku již byl zveřejněn na stránkách České daňové správy (str. 19 a násl.):

cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html?year=0.

Na uvedeném místě lze také nalézt zápis dalšího příspěvku Koordinačního výboru KV 366/04.04.12 projednaného dne 4.4.2012 (str. 38 a násl.), který se zabývá opravami výslovně neuvedenými v kódu 43 a konstatující, že stavebněmontážními pracemi jsou i opravy zařízení, jejichž instalace je stavebněmontážní prací (např. oprava klimatizace s výjimkou klimatizace průmyslové), nejsou-li tyto opravy výslovně zatříděny v jiném kódu (např. opravy elektrospotřebičů pro domácnost tak stavebněmontážní prací nejsou, ačkoli jejich instalace ano). GFŘ příspěvek KV uzavřelo s tímto závěrem:

Veškeré příslušné opravy a údržba zařízení pevně připojeného ke stavbě, představující svým charakterem stavební a montážní práce (s výjimkou drobných oprav a údržby prováděných v rámci „správcovské“ činnosti či komplexního úklidu pod kódem 81), uvedené jako takové v kódech 41 až 43, musí být považovány za stavební a montážní práce, na které se vztahuje ustanovení § 92e zákona o DPH, jestliže daná oprava či údržba není explicitně uvedena v jiných kódech CZ CPA např. v kódech 28, 33, 95.


 

Základní pravidla

Základní pravidla režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a:

  • Plátce poskytující tuzemské zdanitelné plnění jinému plátci, neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Vykazuje se na řádku 25 přiznání.
  • Plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinen přiznat (řádek 10/11 přiznání) a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli tedy k datu platby). Na daňový doklad doplní výši daně, nárok na odpočet (řádek 43/44 přiznání) se řídí § 73 odst. 1 písm. b) (daňový doklad není nezbytnou podmínkou pro uplatnění odpočtu)
  • Dodavatel i odběratel vedou evidenci dle § 92a obsahující DIČ druhé strany, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z evidence se předkládá elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v těch případech, které stanovuje zákon o DPH – jsou-li splněny předpoklady pro použití tohoto režimu, musí být uplatněn povinně. Nejsou-li předpoklady pro použití režimu přenesení daňové povinnosti splněny, nelze jej použít dobrovolně.

 

Plátce poskytující zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nepřiznává a neodvádí DPH na výstupu. U přijatých zdanitelných plnění použitých k uskutečněné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti však má nárok na odpočet daně. Plátci poskytující většinu plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se budou běžně dostávat do situace nadměrného odpočtu (daň jim bude vracena finančním úřadem).

 

Plátce poskytující plnění v režimu přenesení daňové povinnosti musí vystavit daňový doklad, který bude mít náležitosti řádného daňového dokladu s výjimkou, že na něm nebude uvedena DPH (viz § 92a odst. 2 zákona o DPH). Na daňový doklad je povinen plátce  poskytující plnění v režimu přenesení daňové povinnosti povinen uvést toto sdělení:

výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

 

V režimu přenesení daňové povinnosti nelze vystavovat zjednodušené daňové doklady! Pokud by však nebyl vystaven doklad se všemi náležitostmi (např. by chyběla sazba daně či by byla uvedena nesprávně, nebylo by uvedeno příslušné sdělení, že daň má doplnit na daňový doklad a přiznat příjemce, na dokladu by byla uvedena DPH), není to k tíži odběratele a i bez řádného daňového dokladu lze nárokovat odpočet daně na vstupu.

 

Nebezpečí uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je především tohoto typu:

  • poskytovatel použije režim přenesení daňové povinnosti i na případy, kdy použit být nemá a potom mu hrozí, že mu finanční úřad doměří daň na výstupu
  • poskytovatel režim přenesení daňové povinnosti nepoužije, ačkoli jsou splněny podmínky pro jeho uplatnění – odběratel tak nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

 

Pokud odběratel obdrží na plnění, u kterého má být režim přenesení daňové povinnosti uplatněn, doklad s vyčíslenou daní a dodavatel trvá na uplatnění standardního režimu, doporučuji tento doklad zaevidovat v úrovni bez daně a proplatit jej pouze v úrovni bez DPH.

 

Použití

Při použití režimu přenesení daňové povinnosti se tento vztahuje na celé plnění včetně spotřebovaného materiálu apod. – např. truhlář (plátce DPH) účtující jinému plátci výměnu dveří v budově uplatní režim přenesení daňové povinnosti na celou dodávku, jejíž cena sestává např. z položek za výrobu dveří, za jejich dopravu a za jejich montáž). V některých případech je jednoznačné, že se režim přenesení daňové povinnosti na danou činnost vztahuje – např. na elektroinstalační práce v budově. V jiných případech je třeba práci blíže konkretizovat – např. zemní práce související s výstavbou budovy jsou stavební a montážní prací, zemní práce související s čištěním rybníka či koryta vodního toku již nikoli.

 

Ve sporných případech bude důležité zatřídění konkrétní činnosti dle klasifikace CZ-CPA. Ideální by bylo zatřídění Českým statistickým úřadem, ale jeho získání asi není běžně uskutečnitelné (viz informace uvedená zde). Komerční zatřiďování je nabízeno např. na těchto adresách:

https://www.urspraha.cz/cs/cinnost/inzenyrska-cinnost/klasifikace-a-trideni/

https://www.siakzlin.cz/

 

Nejčastější problémy

Nejčastější problémy s uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti jsou podle mých zkušeností tyto:

  • posoudit, zda má fakturace jednotlivých položek (např. cena vestavného nábytku + doprava + zabudování do stavby) za následek, že jednotlivé položky jsou cenou za samostatná plnění se samostatným režimem anebo zda se jedná o dílčí složky ceny za jedno plnění s jednotným režimem anebo o plnění hlavní a vedlejší, na které se uplatní režim platný pro plnění hlavní.
  • správně dané plnění zatřídit z hlediska klasifikace CZ-CPA, např. zda oprava zařízení pevně zabudovaného do stavby je opravou tohoto zařízení (potom se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní) anebo opravou stavby (tedy stavební a montážní prací, u které se režim přenesení daňové povinnosti uplatní).

 

K prvému problému bylo na Koordinačním výboru konaném 22.2.2012 (viz výše) dohodnuto, že se režim pro plnění hlavní použije i na plnění vedlejší – na samostatnou revizi elektroinstalace se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, ale na stejnou revizi poskytnutou v rámci dodávky elektroinstalačních prací se režim přenesení daňové povinnosti použije. Dále bylo odsouhlaseno, že v režimu přenesení daňové povinnosti je i dodání zboží s montáží, je-li zatříděno do sekce F klasifikace CZ-CPA.

 

Správné zatřídění poskytnutého plnění dle klasifikace CZ-CPA je v některých případech základním problémem. Zatřídění jako takové je přitom záležitostí nedaňovou, avšak se zásadními daňovými dopady. Klasifikace přitom neobsahuje jasná kritéria pro zatřídění a ani příklady zveřejněné GFŘ(viz výše) nijak neobjasňují filozofii správného zatřídění.

 

Velkým problémem jsou např. instalace, opravy a údržba zařízení pevně zabudovaných do stavby. Zdá se, že pevné zabudování zařízení do staveb (pevné zapojení do elektroinstalace budovy, na rozvody vody, na odpady, na rozvody plynu, na rozvody klimatizace atd.) představuje stavební a montážní práci bez ohledu na to, zda zařízení je či není nedílnou součástí budovy – tedy např. i pevné zapojení myčky nádobí, která s budovou funkčně nesouvisí. Opravy a údržba zařízení obecně stavební a montážní prací nejsou, a to i v případě, kdy je zařízení nedílnou součástí stavby. Pokud se však jedná o výměnu stávajícího zařízení pevně zabudovaného do stavby, o stavební a montážní práci se jedná. Klasifikace na některých místech uvádí společně instalace, opravy a údržbu (kód 43.29.19 Ostatní instalační práce jinde neuvedené uvádí nejen instalaci výtahů, ale jejich údržbu a opravy),  potom se režim přenesení daňové povinnosti použije i na opravy a údržbu. V kódu „43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace“ vysvětlivky ke klasifikaci CZ-CPA uvádí např.:

  • instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního vytápění,
  • údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
  • instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací.

V případě regulačních zařízení ústředního vytápění je uváděna jen instalace a údržba, ale bylo by nelogické, aby se do stejného kódu nezatřiďovala také oprava těchto zařízení. V případě domácích kotlů není pamatováno na instalace, ale i jejich instalace logicky patří do stejného kódu. V případě klimatizačních a dalších zařízení pro obydlí atd. je uvedena jen instalace, ale z koncepce zatřídění do uvedeného kódu je patrné (s oporou i v klasifikaci CZ-NACE), že i opravy a údržba těchto zařízení je stavební a montážní prací, neboť uvedená zařízení funkčně souvisejí s budovou.

 

Příklad 1 – elektrický sporák

Dodání elektrického sporáku včetně zapojení do elektroinstalace budovy bytového domu je stavebněmontážní prací a režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na celou dodávku zahrnující i cenu spotřebiče. Oprava elektrického sporáku stavebněmontážní prací není, pevné zabudování spotřebiče do stavby ani funkční spojitost s funkcí bytového domu není v případě opravy rozhodujícím kritériem.

 

Příklad 2 – klimatizace kanceláře

Instalace je výslovně uvedena ve vysvětlivkách ke kódu 43.22.1 a jedná se tudíž stavební a montážní prací, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje. Vzhledem ke koncepci daného kódu, vysvětlivkám k obdobnému kódu klasifikace CZ-NACE, k funkční souvislosti s kanceláří se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na údržbu a opravy uvedené klimatizace.

 

Příklad 3 – chladící pult v prodejně

Instalace chladícího pultu, je-li pevně napojen na elektroinstalaci, je stavebněmontážní prací, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje. Byť se jedná o chladící zařízení, neslouží k chlazení obchodu a není tak funkčně spojeno se stavbou, oprava uvedeného zařízení tedy není stavebněmontážní prací a režim přenesení daňové povinnosti se na ní nevztahuje.

 

Podrobnější komentář

Podrobný komentář v pdf podobě (cca 20 stran s příklady) je možné za úplatu 220 Kč + DPH  objednávat e-mailem na behounkovaingrid@volny.cz (uveďte prosím fakturační údaje).

 

S aktuálními daňovými novinkami a změnami pro rok 2013 se můžete na podzim podrobně seznámit na přednášce DAŇOVÉ NOVINKY 2013.


 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/