EET u tržeb z doplňkových činností od 1.1.2018

29.10.2017 21:18

EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ OD 1.1.2018

Již od 1.12.2016 podléhají evidenci tržeb tržby za ubytovací a stravovací služby a od 1.3.2017 tržby z velkoobchodu či maloobchodu - metodika GFŘ však evidenci těchto tržeb, pokud jde o tržby z minoritní činnosti, nevyžaduje od 1.12.2016 resp. 1.3.2017, ale až do okamžiku evidovat tržby z hlavní činnosti. Např. provozovatel autoservisu (tržby za údržbu a opravy automobilů spadají do hlavní etapy od 1.3.2018) má příležitostné tržby za prodej náhradních dílů (tyto tržby obecně podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017); pokud za rok 2016 splňovaly tržby za prodej náhradních dílů kritéria tržeb z minoritních činností dle uvedené informace, nemusely být v době od 1.3.2017 tyto tržby evidovány. Dalším příkladem může být např. evidence tržeb u výrobce, který v podnikové prodejně prodává kromě svch výrobků také zboží nakupované u jiných dodavateů. Aby nemusely být uvedené tržby ve smyslu metodiky GFŘ evidovány od 1.1.2018, ale až od 1.3.2018, musí být i za rok 2017 splněna kritéria minoritních tržeb.

Metodika GFŘ evidenci tržeb za minoritní činnosti řeší takto:

Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

….

S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že takováto činnost bude posuzována dle těchto kritérií:

• minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,

• platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč2 v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

 

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET a nejsou z evidence tržeb dle § 12, resp. § 36 ZoET vyloučeny, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.

 

Takto posuzovaná minoritní činnost není z povahy věci způsobilá vytvořit nerovné konkurenční

prostředí, což je další důležitý aspekt, ze kterého tento závěr vychází.

 

V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost

začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

 

Příklad 1:

Prodává-li kadeřnice ve své provozovně vedle své hlavní činnosti též doplňkově vlasové přípravky, přičemž tržby z této činnosti v roce 2016 představují 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nebude nucena zahájit evidenci tržeb ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi tj. k 1. 3. 2017, ale až ve 4. fázi, tj. od 1. 6. 2018. Pokud by však v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak musí zahájit evidenci tržeb z této činnosti již od 1. 1. 2018.

 

V případě, že by měla více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně.

Pokud dojde v rámci provozovny k situaci, že nebude možné doplňkové tržby dle výše uvedeného

považovat za minoritní, pak musí zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.

 

V úvodu uvedený případ autoservisu lze ilustrovat např. na následujícím příkladu:

Provozovatel autoservisu má příležitostné tržby za prodej náhradních dílů. Činnost je prováděna v jediné provozovně. V roce 2016 měl provozovatel autoservisu tyto příjmy:

  • příjmy za opravy a údržbu vozidel 3.000.000 Kč, z toho 2.165.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 835.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • příjmy za prodej náhradních dílů činily 200.000 Kč, z toho 35.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 165.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • celkové hotovostní tržby včetně platebních karet činily 1.000.000 Kč (835.000 Kč za opravy a údržbu a 165.000 Kč za prodej náhradních dílů, tj. 16,5 % celkových tržeb)

V roce 2017 měl provozovatel autoservisu tyto příjmy:

  • příjmy za opravy a údržbu vozidel 2.900.000 Kč, z toho 2.100.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 800.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • příjmy za prodej náhradních dílů činily 250.000 Kč, z toho 50.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 200.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • celkové hotovostní tržby včetně platebních karet činily 1.000.000 Kč (800.000 Kč za opravy a údržbu a 200.000 Kč za prodej náhradních dílů, tj. 20 % celkových tržeb)

V uvedeném případě provozovatel autoservisu nemusel v roce 2017 tržby za prodej náhradních dílů evidovat - kritérium plateb podléhajících evidenci tržeb bylo splněno (hotovostní tržby 165 tis. Kč nepřesáhly 175 tis. Kč a současně představovaly 16,5 % evidovaných tržeb, tj. nepřesáhly 49 % celkových evidovaných tržeb).

Od 1.1.2018 však musí tržby z prodeje náhradních dílů provozovatel autoservisu začít evidovat – např. pokud přijme první hotovostní tržbu (včetně úhrady platební kartou) za náhradní díly dne 15.1.2018, tak bude povinen tuto tržbu zaevidovat (kritérium podílu tržeb z minoritní činnosti maximálně 49 % v provozovně bylo sice za rok 2017 splněno, ale byla překročena hranice 175.000 Kč). Tržby za opravy a údržbu může začít evidovat již společně s tržbami za prodej náhradních dílů anebo s jejich evidencí může počkat až do 1.3.2018.

 

  

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/